Start för innehåll

Mycket åstadkoms med små medel – bibliotekens ekonomiska effekter har utretts

I juni publicerades en utredning om bibliotekens ekonomiska effekter.Enligt utredningen är det i det politiska beslutsfattandet lätt att notera de kostnader som biblioteken medför, medan nyttan av dem inte är lika uppenbar.

Biblioteken kostar Finland 330 miljoner euro per år. Den största delen av kostnaderna betalas ur kommunernas budgeter, och bibliotekets andel av kommunens utgifter är 1,1 procent. Enligt internationella bedömningar innebär 1 euro till biblioteket dock en 3-4 euros nytta för samhället.

Upprätthållare av läskunnigheten

Biblioteket når 66 procent av hela befolkningen och 97 procent av barn och ungdomar i åldern 10-14 år. Biblioteket är därför en viktig upprätthållare av läskunnigheten, antalet böcker som lånas på biblioteken uppgår till rentav 68 miljoner per år. God läsförmåga främjar studier, sysselsättning och att man klarar sig i arbetslivet samt förebygger marginalisering. Även enligt försiktiga bedömningar är besparingarna till följd av stödande av läskunnigheten miljontals euro.

Arbetsrum och evenemangsplats

Numera erbjuder biblioteken även arbetsrum för allt fler företagare och frilansare. Biblioteket är även en plats för organisationer och frivilligarbete. I biblioteken ordnas mer än någonsin tidigare olika evenemang, och det årliga antalet deltagare är 900 000.

Biblioteken lär även ut digitala färdigheter till medborgarna. Via biblioteken får cirka 350 000 finländare årligen utbildning i hur man använder digital apparatur och service.

Vasas siffror följer den nationella linjen

Enligt biträdande biblioteksdirektör Marja Mikola uppgick antalet fysiska lån år 2016 till 1 190 000, av vilka antalet boklån var 900 000.

- Att främja läsintresset och läskunnigheten är av högsta prioritet för Vasa stads bibliotek. Den sakkunniga personalen tipsar om och lyfter fram attraktivt material för läsarna, bl.a. i samband med sagostunder, träffar för daghems- och skolelevsgrupper, bokcirklar och pop up-bibliotek.

I fjol var antalet deltagare på evenemang som ordnades av biblioteken cirka 19 000. Avgiftsfriheten garanterar alla en möjlighet att delta och vara en del av samhället. 

- Bibliotekets kostnader var i fjol cirka en procent av hela stadens verksamhetsutgifter, dvs. knappt 67 euro per invånare. Med små insatser får man mycket till stånd, gläds Mikola.

Utredningen genomfördes av Oxford Research Oy och det var Finlands biblioteksförening som lät göra den. Utredningen gjordes i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och har publicerats även på svenska.

http://www.biblioteken.fi/sites/default/files/content/Bibliotekens%20ekonomiska%20effekter.pdf